Kirjoittajan arkistot: Henry Valtonen

SISU GTP SARJATUOTANTOON

Vahvasti suojatut SISU GTP-ajoneuvot sarjatuotantoon

SISU-GTP_Kuva_OLLI_NURMINEN

Kotimaisten konepajatuotteiden merkitys yhteiskuntamme rakentamisessa on pitkään ollut tärkeä ja yhä edelleen siihen liittyvät osaamiset varmistavat alan vientitoiminnan kilpailukyvyn. Pohjoisen maamme erityispiirteet edellyttävät täällä käytettävältä työkoneistolta ominaisuuksia, joita kotimainen teollisuus syvällisesti kykenee ymmärtämään ja siten kehittämään asiakasvaatimukset parhaiten täyttäviä tuotteita. Nämä korkealaatuiset tuotteet ovat olleet hyvin kysyttyjä myös laajoilla vientimarkkinoilla.

Yksi merkittävistä kotimaisen konepajateollisuuden toimijoista on vuonna 1931 perustettu Oy Sisu Auto Ab, joka on jo lähes sadan vuoden ajan tuottanut SISU-tuotemerkillä hyvin monipuolisesti erilaisia, koko kansan tuntemia kuljetusvälineitä niin siviili- kuin sotilaskäyttöön. Yhtiön tuotanto on käsittänyt mm. kuorma- ja sotilasajoneuvoja, linja-autoja, materiaalinkäsittelykoneita, kiskokalustoa sekä erilaisia kuljetusvälineiden komponentteja. Sisu Auton merkitys kuljetusvälineteollisuutemme edelläkävijänä, innovaattorina ja yhtenä kotimaisen konepajateollisuuden vientitoiminnan kehittäjänä on yleisesti tunnustettu.

Eurooppalainen kuorma-autoteollisuus on yhtiön elinaikana ollut jatkuvassa muutoksessa ja sama kehitys kohti entistä harvempia ja suurempia toimijoita jatkuu edelleen. Lähes kahdestasadasta aikoinaan toimineesta itsenäisestä kuorma-automerkistä on jäljellä enää vain muutama suuri massatuottajayhtiö sekä kymmenkunta Sisu Auton ohella toimivaa erikoisajoneuvovalmistajaa.

Sisu Auton siirtyminen yrittäjävetoiseksi yritykseksi runsas vuosikymmen sitten, käynnisti kehityshankkeen, jonka tavoitteena oli osaltaan varmistaa kotimaisen kuljetusvälineteollisuuden tulevaisuus edistämällä yhtiön tuotekehityksen, valmistuksen ja laajan alihankintaverkoston huippuosaamista. Tämän osaamisen merkitys osana kansallista huoltovarmuustoimintaa sekä konepajateollisuuden viennin kasvun varmistajana on myös huomattava, toteaa Sisu Auton toimitusjohtaja, yrittäjä Timo Korhonen.

Kasvutavoitteiden toteuttamiseksi Sisu Auto otti uuden suunnan tulevaisuuteen laajentamalla yhtiön toimintaa kuorma- ja sotilasajoneuvovalmistuksesta näiden pohjalta vientimarkkinoille tuotettaviin erikoisajoneuvoihin sekä ajoneuvojen suunnittelupalvelujen toimittamiseen kehittyvien maiden kuljetusvälineteollisuudelle.

Täyden vuosikymmenen kestänyt Sisu Auton kehitysohjelma on vaatinut rajuja panostuksia erityisesti tuotekehitykseen ja myös toiminnan kehittämiseen yleensä. Kustannuskilpailukyvyn säilyttämiseksi hankkeen yhtenä päätavoitteena oli kehitettyjen uusien tuotteiden innovatiivinen, tehokas tuotanto. Merkittäviä investointeja ovat olleet yhteistoiminnan käynnistäminen maailman suurimman hyötyajoneuvotuottaja Daimler AG:n kanssa ja sen tuottamien Mercedes-Benz-komponentteja hyödyntävän, täysin uuden SISU Polar-siviiliautomalliston kehitys sekä yhtiön tulevaisuuden kannalta tärkeä uuden SISU GTP-malliston tuotteistus, sanoo Korhonen.

Valtaosa kotimaan kaupallisista kuljetustehtävistä tapahtuu tänään suhteellisen hyvillä teillä ja erikoiskaluston tarve rajoittuu kaikkein vaativimpiin, osaksi tieverkon ulkopuolella tapahtuviin kuljetuksiin. Näiden kuljetustehtävien asettamiin vaatimuksiin Sisu Auto vastaa tänään korkealaatuisilla, asiakastarpeen mukaan räätälöidyillä SISU Polar-kuorma-autotuotteilla. Kaupalliseen käyttöön tuotettavien SISU Polarien markkinat ovat rajalliset ja siksi yhtiön kasvun tavoitteet ovat toisaalla; sotilasajoneuvojen vientimarkkinoilla.

 

 

Sotilasajoneuvojen kysyntä vilkasta – SISU GTP sarjatuotantoon

 Viime vuosikymmenen puolivälistä lähtien heikentynyt Euroopan yleinen turvallisuustilanne ja siitä seurannut eri maiden puolustusvoimien taistelutavan uudelleenarviointi johti suojattujen sotilasajoneuvojen kysynnän voimakkaaseen kasvuun. Tähän markkinatarpeeseen vastaaminen taas johti yrityksen päätökseen keskittää voimavarojaan sotilasajoneuvokehitykseen ja -tuotantoon. Tämän panostuksen tuloksena syntynyt suojattujen ajoneuvojen SISU GTP-tuoteperhe on nyt saatu sarjatuotantoon.

– Raskaan SISU ETP-sarjan ajoneuvojen rinnalle kehitetyn keskiraskaan, suojatun, modulaariseen tekniseen ratkaisuun pohjautuvan SISU GTP:n esisarja oli Puolustusvoimien kenttätesteissä kesästä 2021 lähtien kokonaisen vuoden ajan. Testisarjan perusteella Puolustusvoimat päätti loppuvuodesta 2022 tilata tuotteen ensimmäisen sarjatoimituksen, 25 kpl miehistönkuljetukseen tarkoitettuja SISU GTP 4×4-ajoneuvoja, joiden tuotanto on nyt käynnistynyt, toteaa Sisu Auton Defence-liiketoimintaa johtava Jyri Ahonen.

 Suomen liittyminen puolustusliitto NATO:on avaa aivan uusia mahdollisuuksia kotimaiselle puolustusvälineteollisuudelle. Tällä hyvin kannattavalla liiketoiminnalla on myös kansallista sotilaallista ja yhteiskunnallista huoltovarmuutta vahvistavaa vaikutusta. Sisu Auto valmistaa sotilasajoneuvot, muista valmistajista poiketen, siviiliautojen kanssa samalla tuotantolinjalla. Tämä valmistustapa, yhdessä ajoneuvokohtaisen komponenttitoimitusjärjestelyn kanssa antaa yhtiölle mahdollisuudet tuottaa näitä ajoneuvoja tarvittaessa hyvin suuria määriä nopeasti ja tehokkaasti.

– Nyt tuotantoon saatetun SISU GTP:n ensimmäinen sarjatoimitus toimitetaan asiakkaalle tämän vuoden loppuun mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa kahden täysin varustellun sotilasajoneuvon viikkotuotantoa syksyn aikana, joka samalla merkitsee lähes sadan ajoneuvon vuosituotantokapasiteetin saavuttamista ensi vuodesta alkaen. Työtä kapasiteetin kasvattamiseksi tulemme tekemään tästä edelleen, sillä markkinanäkymien mukaan meidän tulee jo seuraavana vuonna, v.2025 kyetä tuottamaan lähes kaksinkertainen ajoneuvomäärä. Odotustemme mukaan näiden vankasti suojattujen ajoneuvojen kysyntä tulee jatkumaan vahvana koko tämän vuosikymmenen ajan, toteaa Sisu Auton tuotannosta vastaava johtaja Petri Kananen.

– Vaikka pääosa kasvavan tuotannon henkilöstölisäyksestä tulee tapahtumaan ajoneuvojen osia valmistavassa kotimaisessa toimittajaverkostossamme, Sisu Auton oman tuotannon keskittyessä ajoneuvojen loppukokoonpanoon, on tavoitteemme kasvun varmistamiseksi rekrytoida useita kymmeniä työntekijöitä ja toimihenkilöitä Karjaan tehtaallemme loppuvuoden aikana, päättää Kananen.

Suomen Teollisuussijoitus Oy mukaan Sisu Auton omistajaksi

 Sisu Auto on vaativaan käyttöön suunniteltujen sotilasajoneuvojen kotimaisena valmistajana Suomelle merkittävä yritys, jolla on myös vientipotentiaalia. Kasvun rahoituspohjan vahvistamiseksi Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on tullut mukaan Sisu Auton omistajaksi 19,9 prosentin osuudella.

”Tesillä on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiönä talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sisu Auton erinomaisiksi osoittautuneet ajoneuvot ja uuden kasvun mahdollistavan sarjatuotannon käynnistäminen sopivat tähän tehtävään erinomaisesti”, sanoo Tesin kasvusijoituksista- ja teollisista sijoituksista vastaava johtaja Jussi Hattula

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Korhonen, Oy Sisu Auto Ab, puh. 050 439 5759

Johtaja Jussi Hattula, Suomen Teollisuussijoitus Oy, puh. 0400 66 99 55

www.sisuauto.com

www.tesi.fi

Kuvat Sisu Auton tuotteista, löytyy täältä:

https://materialbank.sisuauto.com/default.aspx?aid=1889

Kuvat by Olli Nurminen Puolustusvoimat

 

 

SISU AUTON KEHITYSOHJELMA ETENEE

SISU AUTON KEHITYSOHJELMA ETENEE

– SOTILASAJONEUVOTUOTANTO VAHVISTUU

– AKSELI MYLLÄRI TOIMITUSJOHTAJAKSI

Vuonna 1931 perustettu Suomen Autoteollisuus Oy, Sisu Auto, on kuluneiden yhdeksän vuosikymmenen aikana tuottanut runsaat 50 000 raskasta SISU-kuorma-, erikois- ja sotilasajoneuvoa mitä erilaisimpiin kuljetustehtäviin sekä kotimarkkinoille että vientiin.
Yhtiön paluu runsas vuosikymmen sitten juurilleen yksityisomisteiseksi yhtiöksi käynnisti laajan kehitysohjelman. Sen tavoitteena oli luoda yhtiölle useita tukijalkoja, jotka vuorollaan kantaisivat yhtiötä markkinoilla tapahtuvien yllättävienkin vaihtelujen yli.
Yhteistyö saksalaisen Daimler Truck AG:n kanssa SISU Polar-kuorma-autojen ja näiden tuotantotavan uudistamiseksi on osoittautunut onnistuneeksi hankkeeksi. Samalla suunnittelupalvelujen tarjoaminen kansainvälisille ajoneuvovalmistajille on johtanut jatkuvaan yhteistyöhön kasvaville markkinoille ajoneuvoja tuottavien paikallisten valmistajien kanssa. Erikoisajoneuvotuotanto tavanomaisista kuljetuksista poikkeaviin tehtäviin on tuottanut uusia ratkaisuja mm. öljykenttien huoltokalustoon sekä kaivoskuljetuksiin, joilla Sisu Auton asiakkaat ovat kyenneet kehittämään omaa toimintaansa merkittävästi tehokkaammaksi.
– ”Viime vuosien poikkeukselliset tapahtumat, ensin koronapandemian muodossa ja tämän jälkeen koko Euroopan turvallisuustilanteen muuttanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan, ovat vaatineet meiltä kaikilta sopeutumiskykyä. Sisu Auton tulevaisuudelle on äärimmäisen tärkeää kyetä viemään eteenpäin yhtiön kehitysohjelmaa ja tinkimättä saavuttaa sille määritetyt tavoitteet”, toteaa yrittäjä Timo Korhonen

Viime vuosina tapahtunut yleisen turvallisuustilanteen muutos on luonut nopeasti kasvavaa kysyntää suojatuille sotilas- ja pelastusajoneuvoille. Tähän tarpeeseen Sisu Auto on kehittänyt vahvasti suojatun, modulaarisen SISU GTP 4×4-tuoteperheen, jossa yhdistyy siviiliajoneuvojen tapaan Sisu Auton erikoisosaaminen, omaa kehitystyötä oleva suojausteknologia ja kilpailukykyinen massatuotettu ajoneuvoteknologia.
-”Ensimmäiset SISU GTP:t toimitettiin Maavoimien ja jalkaväen liikkuvuuden kehittämisen pitkänajan suunnitelmiin liittyviin testeihin vuosi sitten. Nyt nuo viime kesänä toimitetut miehistönkuljetus- ja partioajoneuvot ovat olleet kovassa käytössä kaikkina pohjolan vuodenaikoina. Tämä tukee erinomaisesti mahdollisuuksiamme vastata sotilasajoneuvojen kasvaneeseen kysyntään”, sanoo Sisu Auton sotilasajoneuvoliiketoiminnasta vastaava johtaja Jyri Ahonen

Suomalainen Sisu Auto kehittää ja valmistaa heti ajoon valmiita asiakaskohtaisesti suunniteltuja järeitä
kuorma-, sotilas- ja erikoisautoja sekä tuottaa suunnittelu- ja projektijohtopalveluita kansainväliselle ajoneuvoteollisuudelle
-”Sisu Auton tuotannollisen toiminnan painopiste on viime vuodet ollut selkeästi SISU Polarsiviilikuorma-autojen tuotannossa. Vuodesta 2011 saakka Sisu Auton palveluksessa toiminut ja keväästä 2019 saakka yhtiötä toimitusjohtajana luotsanneen DI Petri Kanasen, 35,
monipuolinen kokemus ja vankka osaaminen kuorma-autoliiketoiminnasta sekä
poikkeukselliset henkilökohtaiset ominaisuudet, ovat olleet oleellinen voimavara yhtiön
selviytymisessä läpi viime vuosien myrskyisätkin vaiheet”, kertoo Timo Korhonen
Yhtiön tuotannollisen toiminnan painopiste tulee nyt siirtymään sotilas- ja
erikoisajoneuvotuotantoon yhtiön uusien tavoitteiden mukaisesti, jonka tueksi yhtiö vahvistaa
kykyään tuottaa näitä ajoneuvoja. Tämän tuotantopainotteisen kehityshankkeen ja samalla
yhtiön operatiivisen toiminnan johtoon, on 1.7.2022 nimitetty operatiiviseksi johtajaksi Petri
Kananen.

-”Sisu Auton toiminta ja sen johtaminen on merkinnyt tuotannon ylläpitämistä jatkuvissa
materiaalitoimitusten häiriötilanteissa sekä myös sopeutumista muuttuneeseen
vientimarkkinaan. Toiminta on vaatinut niin yhtiön henkilöstöltä kuin
yhteistyökumppaneiltamme poikkeuksellista joustavuutta ja yhteistyökykyä. Haluan osoittaa
isot kiitokset molemmille tahoille. On ensiarvoisen tärkeää, että hyväksi tuotteeksi
osoittautuneelle SISU GTP-ajoneuvoperheelle kyetään nyt luomaan mahdollisimman tehokas
tuotantokoneisto vastaamaan markkinoiden vahvaa kysyntää. Otan tämän tehtävän ja sen
mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet innolla vastaan”, toteaa operatiivinen johtaja Petri
Kananen.
Yhtiön toimitusjohtajaksi on 1.7.2022 nimitetty yhtiön palvelukseen vuonna 2007 astunut ja
aiemmin yhtiön operatiivisena johtajana toiminut DI Akseli Mylläri, 37. Hän on työskennellyt
useiden Sisu Auton vaativien sotilasajoneuvojen tuotekehitys- ja toimitusprojektien johdossa,
merkittävimpänä näistä SISU GTP-projektin johtaminen sen alusta aina tähän päivään saakka.
”Toimitusjohtaja Mylläri on näiden hankkeiden puitteissa työskennellyt
asiakasorganisaatioidemme kanssa kehittäen yhteistyömalliamme merkittävästi ja siten
hänellä on vahva tausta johtamaan Sisu Autoa tässä markkinamuutostilanteessa
lähtiessämme vahvistamaan sotilasliiketoimintaamme”, toteaa Korhonen.
”Sisu Auto on tärkeä osa suomalaista ajoneuvoteollisuutta ja SISU -kuorma-autot ovat erittäin
arvostettuja käyttäjiensä parissa. Tämä arvostus on seurausta tuotteista ja palveluista, jotka
on kehitetty yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tätä sovelsimme SISU GTP 4×4 –
tuoteperheessä ja nyt jatkamme tätä työtä myös muiden sotilasajoneuvojemme kanssa. Yhtiön
kehityssuunnitelman seuraava vaihe rakentuu puolustusvälineliiketoiminnan ympärille ja on
hienoa jatkaa tämän liiketoimintamme vahvistamista. Otan johtovastuun kunnioituksella
vastaan”, sanoo Sisu Auton uusi toimitusjohtaja Akseli Mylläri.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Akseli Mylläri, Oy Sisu Auto Ab, puh. 050 376 3846
Hallituksen puheenjohtaja, yrittäjä, Timo Korhonen, Oy Sisu Auto Ab, puh. 050 439 5759

Täysiresoluutioiset kuvat löydät TÄÄLTÄ

koulutuspalaute

Koulutuspalaute

Koulutuspalaute

Palautekanava Sisu Auton järjestämille koulutuksille

1 = Täysin eri mieltä 2 = Jokseenkin eri mieltä 3 = Ei samaa mieltä eikä eri mieltä 4 = Jokseenkin samaa mieltä 5 = Täysin samaa mieltä
1 = Täysin eri mieltä 2 = Jokseenkin eri mieltä 3 = Ei samaa mieltä eikä eri mieltä 4 = Jokseenkin samaa mieltä 5 = Täysin samaa mieltä
1 = Täysin eri mieltä 2 = Jokseenkin eri mieltä 3 = Ei samaa mieltä eikä eri mieltä 4 = Jokseenkin samaa mieltä 5 = Täysin samaa mieltä
1 = Täysin eri mieltä 2 = Jokseenkin eri mieltä 3 = Ei samaa mieltä eikä eri mieltä 4 = Jokseenkin samaa mieltä 5 = Täysin samaa mieltä
1 = Täysin eri mieltä 2 = Jokseenkin eri mieltä 3 = Ei samaa mieltä eikä eri mieltä 4 = Jokseenkin samaa mieltä 5 = Täysin samaa mieltä
1 = Täysin eri mieltä 2 = Jokseenkin eri mieltä 3 = Ei samaa mieltä eikä eri mieltä 4 = Jokseenkin samaa mieltä 5 = Täysin samaa mieltä
1 = Täysin eri mieltä 2 = Jokseenkin eri mieltä 3 = Ei samaa mieltä eikä eri mieltä 4 = Jokseenkin samaa mieltä 5 = Täysin samaa mieltä