Kirjoittajan arkistot: Katja Vahrusheva

Sisu Auto tähtää tulevaisuuteen – uusi kotimainen teknologiainnovaatio raskaisiin kuorma-autoihin ja erikoisajoneuvoihin

Kotimainen kuljetusvälineteollisuus elää uutta nousukautta

Suomen Autoteollisuus Oy, Sisu, on vuodesta 1931 lähtien toiminut kotimaisen kuljetusvälineteollisuuden edistäjänä ja viennin veturina, tuottaen työtä ja hyvinvointia suurelle joukolle suomalaisia. Sisun toiminnan käynnistyessä oli tähtäimessä nimenomaan teollinen sarjatuotanto ja kuljetusvälineiden saannin varmistaminen yhteiskuntamme rakentamisen tarpeisiin. Kotimaisesta tuotteesta haluttiin vahva, vaikeisiin olosuhteisiimme soveltuva työkalu ja lähtökohtana pidettiin heti alkuvaiheista lähtien korkean kotimaisuusasteen saavuttamista. Tähän tavoitteeseen pyrittiin ennen kaikkea valuutan säästämiseksi muihin välttämättömyyksiin ja korkean kotimaisuusasteen saavuttamisen välillisenä tuloksena oli merkittävä, koko nykyistä laajaa kuljetusvälineteollisuuttamme tukevan alihankkija- ja komponenttiteollisuuden syntyminen maahamme. Tämä teollisuudenala kasvaa ja voi tänään hyvin, erityisesti laivateollisuutemme uuden nousun ansiosta.

Sisu Polar mallisto täyttää vaativien asiakkaiden tarpeet

Maamme poikkeukselliset olosuhteet ja niiden asettamat erityisvaatimukset ovat jatkuvasti ohjanneet yhtiön toimintaa kulkemaan teollisuudenalamme teknologiakärjessä innovaatioita kehittäen. Yhtiön omistajuuden paluu juurilleen, yksityiseksi, yrittäjävetoiseksi yritykseksi vuonna 2010, käynnisti yhtiön laajamittaisen kehitysohjelman tuottamaan Sisulle uusia, toisiaan tukevia liiketoimintoja sekä uuden Sisu Polar-kuorma-automalliston.

Sisu Auton tuotteisto painottuu kaikkein raskaimpiin ja vaativimpiin käyttötehtäviin. Yhteistä Sisu Polar-mallistolle on asiakaslähtöisyys, kustannustehokkaat tuotantoratkaisut sekä korkea tuotelaatu, joka varmistaa asiakkaalle tuotteen jatkuvan käytettävyyden. Sisujen luotettavuus perustuu jokaiseen käyttötehtävään tarkkaan suunnitellun runko- ja alustaratkaisun sekä tehtaalla valmiiksi tuotetun, asiakaskohtaisesti räätälöidyn käyttötehtävävarustelun yhdistelmään. Samalla jokainen tehdasvalmis Sisu tulee yksityiskohtiaan myöten dokumentoitua huolto- ja varaosatoiminnan sujuvuuden varmistamiseksi.

Sisun perinteiset alustarakenne- ja käyttötehtävävahvuudet saksalaisen Daimler AG:n komponenttilaatuun ja -teknologiaan yhdistävä Sisu Polar-mallisto kattaa nyt monipuolisesti raskaimpien käyttötehtävien tarpeet. Tuotteemme ovat käytössä osoittautuneet sekä laadultaan että suorituskyvyltään markkinoiden ehdottomaksi huipuksi. Niiden positiiviset käyttökokemukset sekä kotimarkkinoiden elpymisen tuottama myynnin hyvä kehitys ovat nopeasti kasvattaneet tilauskantaamme sekä tuotantomääriämme ja saman kehityksen odotamme jatkuvan edelleen. Sisu Polar-tuotantomäärätavoite kuluvalle vuodelle on runsas 150 kuorma-autoa ja ensi vuoden tavoitteemme on yli 200 auton toimitukset pääasiassa kotimaisille asiakkaille. Tämä merkitsee runsaan 20% markkinaosuutta kotimaamme 4- ja 5-akselisten autojen myynnissä.

Jokapyörävetoisten mallien ja erikoisraskaisiin käyttötehtäviin kehitetyn, kolmen raskaan vetävän akseliston muodostavaan teliin pohjautuvan Sisu Polar Superin tuella sekä aktiivisella markkinoilla pyrimme vahvistamaan vientitoimintaamme. Näiden tuotteiden pääasialliset kohteet ovat investointihankkeet, joissa asiakkaat etsivät nykyisiä kuljetusratkaisuja merkittävästi tehokkaampia ja taloudellisempia ratkaisuja esim. dumppereiden sijaan.

Sisu Auton uudet liiketoiminnat etenevät

Vuosikymmenen alkupuolella käynnistynyt suunnittelu- ja projektipalvelutoimintamme kiinalaisille ajoneuvovalmistajille on asettunut jatkuvaksi osaksi Sisu Auton liiketoimintaa. Ensimmäiset, jo valmistuneet projektit on luovutettu asiakkaille ja teemme nyt töitä laajentaaksemme toimintaa edelleen.

Romanian öljykentille toimitettavat, Sisu 10×10-erikoisajoneuvopohjaiset liikkuvat huoltojärjestelmät ovat ensimmäisten ajoneuvojen osalta olleet käytössä jo parin vuoden ajan. Projektiin liittyvät ajoneuvotoimitukset jatkuvat myös tänä vuonna. Odotamme näiden referenssiautojen tuottavan meille lisäkauppaa saman tyyppisille ajoneuvoille myös tulevina vuosina.

Viimeisin Sisu Auton tuoteinnovaatio, kolmen vetävän akseliston telirakenteeseen pohjautuva, suuren hyötykuorman kantava Sisu Polar Super on nyt valmis ja ensimmäinen ajoneuvo Itävaltalaisella kaivostoimintaa harjoittavalla asiakkaalla koekäytössä ennen siirtymistä osaksi asiakkaan tuotantoprosessia.

Sisu Auto kehittää uutta ajoneuvoteknologiaa

Sisu Polar-malliston tulevien vuosien kehitystarpeet tulevat pitkälle täytetyiksi markkinoiden vaatimin tuotekehitystoimin. Työmme painopiste on nyt siirtynyt teknologiakehitykseen, joka tehokkaalla ja nopealla innovaatiotoiminnalla tuottaa jatkuvasti asiakkaiden liiketoimintaa parhaiten tukevia, uusiin teknologioihin pohjautuvia ajoneuvopohjaisia tuoteratkaisuja. Kotimaiseen yhteistyöverkostoon nojaava tutkimus- ja kehitystoimintamme painottuu monipuolisten voimalinjaratkaisujen tuottamiseen tulevia ajoneuvokehitystarpeita varten.

Viime vuosina liikenteen ja kuljetustoiminnan aiheuttama ympäristökuormitus ja sitä koskeva suojelulainsäädäntö päästörajoituksineen on edennyt isoin askelin, mutta erityisesti raskaimpien ajoneuvojen osalta on vielä paljon tehtävää. Henkilöautojen hybridi- ja täyssähköiset voimalinjaratkaisut ovat yleistyneet nopeasti ja vallitseva vahva poliittinen yhteisymmärrys edellyttää myös raskaiden ajoneuvojen seuraavan tätä kehitystä nopeutuvaan tahtiin.

Sisun asiakaskunta, erityisesti investointihankkeiden osalta (kaivokset, metsäteollisuus) odottaa meiltä uusia innovaatioita ajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi sekä tuottavuuden kehittämiseksi. Sisun perinteet teknologisena edelläkävijänä velvoittavat meitä toimimaan suunnannäyttäjänä tulevaisuuden ajoneuvoille ja tähän kotimainen teknologiaosaaminen antaa hyvät mahdollisuudet.

Sisu Polar diesel-sähkö-hybridi

Osana teknologiakehitystoimintaamme olemme kehittäneet kotimaiseen huippuosaamiseen pohjautuvia uusia voimalinjaratkaisuja, joista nyt esittelemme pisimmälle ehtineiden kehitystöiden tuloksia diesel-sähköisen hybridivoimalinjan muodossa. Tekninen ratkaisumme pohjautuu Sisu Polareista tuttuihin Mercedes-Benz OM471- ja OM473-dieselmoottoreihin rinnan kytkettyihin sähköisiin voimalinjakomponentteihin. Tähän teknologiaan perustuen olemme ensivaiheessa kehittäneet tuoteratkaisuja Sisu Polar-pohjaisiin ajoneuvoihin, tulevaisuuden sovellusten pääpainon ollessa kuitenkin raskaammissa ajoneuvoratkaisuissa, kuten kaivosajoneuvoissa.

Image may contain: 7 people

Yhteistyökumppaneina Sisun hybridiprojektin toteutuksessa on omien alojensa teknologisia edelläkävijöitä, suomalaisia PK-sektorin huippuosaajayrityksiä. Kypsän teknologian tuotantokomponenteista koostuvan Sisun hybridijärjestelmän tuotantovalmius tullaan saavuttamaan hyvin nopeasti käynnissä olevan ohjausjärjestelmäkehityksen ja testausten jälkeen. Testauksista merkittävän osan tuottaa Oulun Yliopiston konetekniikan opiskelijaryhmä teollisuuskumppaneiden ohjauksessa.

Sähköisen voimalinjan komponenttien toimittajana on lappeenrantalainen Visedo Oy. Voimalinjan ydin on PowerDRUM-kestomagneettimoottori, joka on kytketty samalle akselille dieselmoottorin kanssa. Toiminnan perusperiaatteena on auttaa dieselmoottoria silloin, kun kuorma on korkea, ja ladata energiavarasto silloin, kun dieselin kuorma on kevyt. Käytännössä siis autetaan dieselmoottoria ylämäessä ja ladataan energiavarasto jälleen alamäessä. Dieselmoottorilta on edelleen mekaaninen yhteys vetäviin pyöriin, joten kyseessä on niin kutsuttu rinnakkaishybridijärjestelmä. Kuorma-auton tehontarve ei ole tyypillisesti vakio, vaan suurta tehoa tai vääntömomenttia tarvitaan vain hetkittäin. Rinnakkaishybridijärjestelmä sopii erinomaisesti juuri kuorma-autokäyttöön, sillä siten saadaan kuorma-auton hetkittäinen maksimiteho ja vääntömomentti suureksi pitäen samalla komponenttien koko ja kustannus maltillisena.

Sisun hybridikuorma-autossa energiavarastona on Visedon PowerCAP-superkondensaattori, joka kykenee varastoimaan akkuja huomattavasti pienemmän energiamäärän, mutta kondensaattorin lataus ja purkuteho ovat akkuun verrattuna hyvin suuret. Energiavarasto on mitoitettu kuorma-autoista mitattujen kuormitussyklien perusteella siten, että järjestelmä kykenee avustamaan dieselmoottoria vaadittavalla tavalla parantaen auton suorituskykyä sekä tasoittaen dieselmoottorin kuormitusta. Näin voimalinjajärjestelmän hyötysuhde paranee merkittävästi pienentäen polttoaineen kulutusta ja päästöjä.

Energiavaraston ja sähkömoottorin yhdistävät Visedon PowerMASTER-invertteri ja PowerBOOST-hakkuri. Hakkurilla energiavaraston jännite nostetaan sähkömoottoria varten korkeammalle, jolloin moottorin virta ja virtalämpöhäviöt ovat pienemmät. Invertteri ohjaa sähkömoottoria mahdollistaen tarkasti hallitun vääntömomentin tuoton. Invertteriyksikköön on lisäksi ohjelmoitu sovellus, joka luo hybridijärjestelmään älyn. Sovellus päättää yhdessä auton muiden järjestelmien kanssa avustuksen tai latauksen suuruuden ja on näin suurelta osin vastuussa siitä, miten hybridijärjestelmä käyttäytyy. Käyttötehtäväkohtaisten sovellusten ohjelmoiminen toteutetaan CODESYS-ohjelmointiympäristössä kunkin sovelluskohteen vaatimusten mukaiseksi.

SISU Auton hybridivoimalinjan ohjausjärjestelmän toimittaa seinäjokilainen, CAN -väylällä hajautettujen koneenohjausjärjestelmien kokonaisvaltaiseen hallintaan erikoistunut Exertus Oy. Visedon kanssa useissa projekteissa yhteistyössä toimineen Exertuksen tehtävänä Sisun hybridihankkeessa on voimansiirron komponenttien älykäs yhdistäminen sekä koko järjestelmän tilaa seuraavan käyttöliittymän toteutus ja kehitys Sisun asiakaspalautteen ohjaamana.

Sähkömoottorin sijainti dieselmoottorin ja vaihdelaatikon välissä tekee asennuksesta yksinkertaisen ja nopean eikä auton olemassa oleviin alusta- tai pyöräntuentaratkaisuihin tarvitse tehdä muutoksia. Tämä ratkaisu mahdollistaa myös auton ajamisen sähköavustuksen kanssa tai ilman, koska voimalinja on mekaanisesti yhtenäinen aina dieselmoottorilta vetäville pyörille.

Sisu Polar hybridijärjestelmän ohjaus on yksinkertaista: käynnistetään auto, kytketään vaihde ja auto on ajovalmis. Ohjausjärjestelmä hoitaa kommunikoinnin sekä säädöt diesel- ja sähkömoottorin välillä ja auton ajaja voi keskittyä auton ajamiseen järjestelmän hoitaessa lisävoiman syöttämisen, energiavaraston latauksen sekä luonnollisesti informoi ajajaa järjestelmän toimintatilasta. Tarvittaessa automatiikka voidaan kuljettajan toimesta ohittaa käsiohjauksella.

Sisu Polar –hybridin pääasiallinen tavoite on ajoneuvon polttoaineenkulutuksen ja päästöjen pienentäminen, mutta samalla ajoneuvon käytettävyys ääriolosuhteissa paranee ratkaisevasti pienen ajonopeuden vääntömomentin kasvaessa järjestelmän ansiosta merkittävästi. Myös voimalinjan tuottama vääntömomentti ja teho kasvavat nykyisistä lukemista selvästi, sillä näin saavutetaan tarvittaessa yli 5000Nm:n vääntömomentti ja noin 850kW (1140hv) maksimiteho.

Sähkömoottoriteknologia tulee siis nyt myös raskaiden ajoneuvojen voimalinjoihin ja Sisu on tämän projektin myötä ottanut suuren teknologisen harppauksen tälläkin saralla toimittaakseen asiakkailleen markkinoiden parhaita kotimaisia tuotteita.

Linkki materiaaliin
http://materialbank.sisuauto.com/gallery/default.aspx?aid=1094

Demo Trucks ordered by Kaveh Diesel Corp. have been delivered

The Finnish truck manufacturer Sisu Auto has delivered two demo trucks ordered by its’ Iranian representative, Kaveh Diesel Corp. This initial truck delivery is a remarkable milestone in the building up of co-operation, and entering in to Iranian market.

Kaveh

The trucks in question will be taken into use by Kaveh Diesel Corp. in order to demonstrate the quality of SISU truck products, and the suitability of the trucks for the harshest conditions and heaviest duties of the Iranian customers.

Kaveh Diesel has been planning and preparing the SISU representation in Iranian market since 2013, and has invested in fulfilling the strict authority requirements, as well as in building up of the necessary sales and service arrangements. Now, as a result of hard work of the whole Kaveh Team, the time has come for the first SISU Polar trucks to be taken into the new territory, Iran, and to continue the mission in line with renovation of the state transport fleet.

kaveh2

SISU mukana Raskone-illoissa. Tervetuloa!

Raskoneen toimipaikoissa ympäri Suomen vietetään syksyn ajan tupailtoja. Tupailloissa kerrotaan paikalliselle asiakaskunnalle Raskoneen huoltopalveluiden ja yhteistyökumppaneiden tarjoamista palveluista.

SISU on mukana seuraavissa marraskuun tupailloissa:

10.11. ti Joensuu
17.11. ti Oulu
24.11. ti Rovaniemi

Kysy lisää tilaisuudesta omalta korjaamoltasi!

Sisu-Raskone

Tervetuloa!

Logistiikka – kuljetus 2015

Pohjoismaiden suurin logistiikka- ja kuljetusalan ammattitapahtuma Logistiikka – Kuljetus 2015 järjestettiin 11.-13.6.2015 Helsingin messukeskuksessa. Messuilla vieraili kolmen päivän aikana yhteensä noin 12 500 alan ammattilaista. Kiitokset vielä kaikille messuosastollamme vierailleille! Kuvia messuista löydät täältä.

lkm

Messuosastollamme oli myös paras ratinvääntäjä -kilpailu. Alla parhaat vääntäjät kultakin päivältä, sekä arpaonnen suosimat osallistujat. Onnea kaikille voittajille!

lkm2

Torstain parhaat ratinvääntäjät:
Marko Korhonen 70.5 pistettä, Toni Isoluoma 69.3 pistettä ja Timo Malmström 63.2 pistettä.
Arpaonni suosi Esko Riekkiä, Eetu Ikolaa ja Kimmo Peltomäkeä.

Perjantan parhaat ratinvääntäjät:
Tarmo Kola 65.3. pistettä, Leif Keskevaari 64.2 pistettä ja Ilkka Tolvanen 64.2 pistettä.
Arpaonni suosi Kimmo Kalliota, Pasi Nukaria ja Antti-Jussi Jokelaista.

Lauantain parhaat ratinvääntäjät:
Kyösti Lautiainen 71.8 pistettä, Olli Riekki 64.6 pistettä ja Harri Niiranen 63.4 pistettä.
Arpaonni suosi Rami Jangeria, Juho Kärnää ja Toni Vinkkiä.

KOLLER hands over the first mobile workover rig to OMV Petrom

IMG_5461This workover unit is the result of many months of work. All departments from engineering over planning to manufacturing have given their best to meet the requirements of OMV Petrom S.A. located in Romania for this project. After extensive tests, including tests performed by independent 3rd parties the goal was achieved. We can proudly announce that RIG90 with serial number 1001 has left Celle and was handed over to the customer on 27 April in Ploiesti, Romania. Further tests will be carried out under field conditions before final commissioning beginning of June 2015.

IMG_5131

Even at first glance, it is clear to see that something completely new has been developed . The workover rig was built on a heavy duty off-road chassis (SISU) with 10×10 drive formula and can therefore be used in rough terrain and under difficult environmental conditions. Nevertheless, the system is approved for normal road traffic. The self-propelled back-in rig is powered by one  540 HP Caterpillar power train, running all auxiliary installations such as double drum drawworks, auxiliary winch, make-up and break-out system, etc.  The rig has a maximum rated hook load of 90 tonnes (on 6 lines/ 65t on 4 lines). The mast comes with two monkey board positions on 16 and 21 meters (140 doubles in stands) whereby the free height is designed to work instead of the foldable working platform with a substructure and catwalk system (optional, floor height 5m).

IMG_5263

Beside high performance, safety aspects play a particularly important role within OMV Petrom S.A.. The PLC-controlled system incorporates a high number of security features. In addition to the necessary explosion protection (ATEX with extended zone of 6m/7.5m), various mechanical and electrical monitoring systems were used. The Koller rig fully meets the regulations of the European machinery directive 2006/42/EC as well as API requirements.

IMG_5419

The companies involved in this project, SISU in Finland, Upetrom 1. Mai from Romania and Koller Maschinen- und Anlagenbau GmbH from Germany wish OMV Petrom every success operating their first of ten brand new “Rig 90”.

SISU tunnelmia kevään tapahtumista

Sisun edustus oli viikonloppuna mukana sekä UM-Tuote Oy:n avointen ovien päivässä Kuhmossa, että Oulun Oikioilla Konepäivillä.

Kiitokset kaikille paikalla olleille!OLYMPUS DIGITAL CAMERA Makkaratarjoilu UM-Tuotteella.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Tutustumassa koneenkuljetusautojen päällirakennukseen UM-Tuotteella.

vaihtarit rivissäVaihtoautotarjontaa Oulun Oikioilla Konepäivillä.

Tutustu Sisu Carrieriin Kuhmossa 24.4.

UM-Tuote Oy:n ja Sisu Auto Trucks Oy:n järjestävät avoimien ovien päivän 24.4.2015 UM-Tuote Oy:llä Kuhmossa.

Tapahtumassa pääsee tutustumaan UM-Tuote Oy:n toimintaan, koneenkuljetusautojen päällirakennukseen sekä uuteen Sisu Polar -sarjan Carrier koneenkuljetusautoon. Mukana tapahtumassa ovat UM-Tuote Oy:n henkilökunta, Sisu Auto Trucks Oy:n henkilökuntaa ja uusi 4-akselinen Sisu Carrier koneenkuljetusauto.

Ovet avautuvat perjantaina 24.4.2015 klo 10.00 ja tapahtuma päättyy klo 15.00. Tapahtuman osoite: Koljosentie 78, 88900 Kuhmo.

Tervetuloa!

Lisätietoja:

Petri Kananen p. 050 468 1232
Jani Koskinen p. 040 865 0815

Sisu miehet ja pojat – Sisu Auto onnittelee

Tänä lauantaina juhlitaan ensimmäistä virallista Sisu nimen nimipäivää. Sisun nimipäivä ei ole mikä tahansa päivä, sillä Sisun nimipäivää tullaan viettämään 28. helmikuuta, joka on myös Suomen kansalliseepoksen Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivä.

Nimi on lisätty vuonna 2013 viralliseen nimipäiväkalenteriin Helsingin Yliopiston päätöksellä. Nimipäivää voivat viettää virallisesti kaikki Sisu nimiset miehet ja pojat, joita on Väestörekisterikeskuksen mukaan noin 1400. Valtaosa heistä on saanut nimensä 2000 -luvulla.

Myös Sisu kuorma-auto juhlii nimipäivää yli kahdeksankymmenvuotisella kokemuksella. Sisu kuorma-autojen merkiksi Sisu tuli vuonna 1932, vuosi Oy Suomen Autoteollisuus Ab:n perustamisen jälkeen. Nimivalinta perustui kilpailuun, joka julkistettiin Helsingin Sanomissa, Uudessa Suomessa ja Hufvudstadsbladetissa touko-kesäkuun vaihteessa 1932. Kilpailuehtojen mukaan nimen tuli olla ”alkuperäinen (ei ennen rekisteröity), lyhyt, helposti luettava ja lausuttava”. Parhaalle ehdotukselle luvattiin 1000 markan palkinto.

Nimikilpailun kärkeen seuloutui kolme nimeä: Sisu, Karhu ja Haukka. Voittanutta Sisua oli ehdottanut kaikkiaan 95 henkilöä, joista arvonnan perusteella voittajaksi selvisi lyseolainen Veikko Arohonka Hämeenlinnasta. Tosiasiassa nimen oli keksinyt Veikon isoveli Eino Arohonka, joka oli postittanut nimiehdotukset kilpailuun erikseen molempien nimissä.

Sisu Auto onnittelee 28.2.2015 johdosta kaikkia Sisu nimeä ylväästi kantavia miehiä ja poikia sekä Sisu kuorma-autoilijoita. Tätä tärkeää päivää juhlitaan yhdessä maamme kansalliseepoksen Kalevalan sankareiden kanssa ja koko suomalaisen kulttuurin kunniaksi.


Kuvia Sisu kuorma-auton nimen synnystä ja nykyisistä Sisuista löytyy täältä

Taustatietoa: Lehdistötiedote 22.8.2013: Sisu saa nimipäivän löytyy täältä

  

Lisätietoja:
Myynti- ja markkinointijohtaja Jani Koskinen, Sisu Auto Trucks Oy, puh. 040 865 0815
jani.koskinen@sisuauto.com
www.sisuauto.com

Suomen Erikoisajoneuvot Oy ja Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd (JAC) allekirjoittivat yhteistyösopimuksen raskaiden kuorma-autojen teknologiakehityksestä

Sisu Auton omistajayhtiö Suomen Erikoisajoneuvot Oy ja kiinalainen kuorma-autovalmistaja JAC ovat 5.2.2015 allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen JAC:n raskaiden kuorma-autojen sekä JAC:n paikallisen toimittajaverkoston kehittämisestä. Sopimus on jatkoa syksyllä 2013 alkaneeseen yhteistyöhön, jonka puitteissa on jo saatu päätökseen kaksi ensimmäistä kehitysprojektia.

Sopimuksen Hefeissä, Kiinassa, allekirjoittivat JAC:n toimitusjohtaja Xingchu Xiang ja Sisu Auton toimitusjohtaja Timo Korhonen.

– Tämä vuoden 2018 loppuun saakka ulottuva, pitkäjänteisen työn tuloksena syntynyt yhteistyösopimus on erittäin merkittävä osa uutta, osaamispohjaista liiketoimintaamme ja varmistaa vahvasti myös koko kotimaisen kuljetusvälineteollisuuden tulevaisuutta. Yhteistyösopimus sisältää hyvin valmisteltuja, konkreettisia projekteja ja tulee nopeasti tuottamaan työtä myös erikoisosaamiseen perustuvalle yhteistyöverkostollemme, kertoo toimitusjohtaja Korhonen

– Sopimuksen kokonaisvolyymi, runsas 24 M€, on yksittäisenä konsulttisopimuksena suuri ja tuo merkittävän lisän Teknologiateollisuutemme suunnittelu- ja konsultointialan viennin tilauskantaan, Korhonen jatkaa.

JAC tuottaa henkilö-, paketti- ja kuorma-autoja sekä Kiinaan että vientimarkkinoille ja se on yksi merkittävimmistä kiinalaisista autonvalmistajista. Yhteistyön päätavoitteena on vastata Kiinan edelleen kasvavaan kotimarkkinoiden kysyntään tavanomaista laadukkaammilla tuotteilla ja samalla vahvistaa JAC:n asemaa kiristyvässä kilpailussa tuontimerkkejä vastaan.

Sisu Auto on nyt vahvassa kasvussa kansainvälisen toiminnan avulla. Neuvottelut serbialaisen kuorma-autovalmistaja Korporacia Fabrika Automobila Priboj’n (FAP) toiminnan siirtämisestä suomalaisyhtiön haltuun etenevät myös suunnitellusti ja yhdessä nyt solmitun sopimuksen kanssa on syntynyt tarve suunnittelu- ja projektihenkilöstön lisärekrytointiin jo kevään kuluessa.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja, hallituksen pj. Timo Korhonen, Oy Sisu Auto Ab, puh. 050 439 5759

Kuvia
www.sisuauto.com