Sisu Auto tähtää tulevaisuuteen – uusi kotimainen teknologiainnovaatio raskaisiin kuorma-autoihin ja erikoisajoneuvoihin

Kotimainen kuljetusvälineteollisuus elää uutta nousukautta

Suomen Autoteollisuus Oy, Sisu, on vuodesta 1931 lähtien toiminut kotimaisen kuljetusvälineteollisuuden edistäjänä ja viennin veturina, tuottaen työtä ja hyvinvointia suurelle joukolle suomalaisia. Sisun toiminnan käynnistyessä oli tähtäimessä nimenomaan teollinen sarjatuotanto ja kuljetusvälineiden saannin varmistaminen yhteiskuntamme rakentamisen tarpeisiin. Kotimaisesta tuotteesta haluttiin vahva, vaikeisiin olosuhteisiimme soveltuva työkalu ja lähtökohtana pidettiin heti alkuvaiheista lähtien korkean kotimaisuusasteen saavuttamista. Tähän tavoitteeseen pyrittiin ennen kaikkea valuutan säästämiseksi muihin välttämättömyyksiin ja korkean kotimaisuusasteen saavuttamisen välillisenä tuloksena oli merkittävä, koko nykyistä laajaa kuljetusvälineteollisuuttamme tukevan alihankkija- ja komponenttiteollisuuden syntyminen maahamme. Tämä teollisuudenala kasvaa ja voi tänään hyvin, erityisesti laivateollisuutemme uuden nousun ansiosta.

Sisu Polar mallisto täyttää vaativien asiakkaiden tarpeet

Maamme poikkeukselliset olosuhteet ja niiden asettamat erityisvaatimukset ovat jatkuvasti ohjanneet yhtiön toimintaa kulkemaan teollisuudenalamme teknologiakärjessä innovaatioita kehittäen. Yhtiön omistajuuden paluu juurilleen, yksityiseksi, yrittäjävetoiseksi yritykseksi vuonna 2010, käynnisti yhtiön laajamittaisen kehitysohjelman tuottamaan Sisulle uusia, toisiaan tukevia liiketoimintoja sekä uuden Sisu Polar-kuorma-automalliston.

Sisu Auton tuotteisto painottuu kaikkein raskaimpiin ja vaativimpiin käyttötehtäviin. Yhteistä Sisu Polar-mallistolle on asiakaslähtöisyys, kustannustehokkaat tuotantoratkaisut sekä korkea tuotelaatu, joka varmistaa asiakkaalle tuotteen jatkuvan käytettävyyden. Sisujen luotettavuus perustuu jokaiseen käyttötehtävään tarkkaan suunnitellun runko- ja alustaratkaisun sekä tehtaalla valmiiksi tuotetun, asiakaskohtaisesti räätälöidyn käyttötehtävävarustelun yhdistelmään. Samalla jokainen tehdasvalmis Sisu tulee yksityiskohtiaan myöten dokumentoitua huolto- ja varaosatoiminnan sujuvuuden varmistamiseksi.

Sisun perinteiset alustarakenne- ja käyttötehtävävahvuudet saksalaisen Daimler AG:n komponenttilaatuun ja -teknologiaan yhdistävä Sisu Polar-mallisto kattaa nyt monipuolisesti raskaimpien käyttötehtävien tarpeet. Tuotteemme ovat käytössä osoittautuneet sekä laadultaan että suorituskyvyltään markkinoiden ehdottomaksi huipuksi. Niiden positiiviset käyttökokemukset sekä kotimarkkinoiden elpymisen tuottama myynnin hyvä kehitys ovat nopeasti kasvattaneet tilauskantaamme sekä tuotantomääriämme ja saman kehityksen odotamme jatkuvan edelleen. Sisu Polar-tuotantomäärätavoite kuluvalle vuodelle on runsas 150 kuorma-autoa ja ensi vuoden tavoitteemme on yli 200 auton toimitukset pääasiassa kotimaisille asiakkaille. Tämä merkitsee runsaan 20% markkinaosuutta kotimaamme 4- ja 5-akselisten autojen myynnissä.

Jokapyörävetoisten mallien ja erikoisraskaisiin käyttötehtäviin kehitetyn, kolmen raskaan vetävän akseliston muodostavaan teliin pohjautuvan Sisu Polar Superin tuella sekä aktiivisella markkinoilla pyrimme vahvistamaan vientitoimintaamme. Näiden tuotteiden pääasialliset kohteet ovat investointihankkeet, joissa asiakkaat etsivät nykyisiä kuljetusratkaisuja merkittävästi tehokkaampia ja taloudellisempia ratkaisuja esim. dumppereiden sijaan.

Sisu Auton uudet liiketoiminnat etenevät

Vuosikymmenen alkupuolella käynnistynyt suunnittelu- ja projektipalvelutoimintamme kiinalaisille ajoneuvovalmistajille on asettunut jatkuvaksi osaksi Sisu Auton liiketoimintaa. Ensimmäiset, jo valmistuneet projektit on luovutettu asiakkaille ja teemme nyt töitä laajentaaksemme toimintaa edelleen.

Romanian öljykentille toimitettavat, Sisu 10×10-erikoisajoneuvopohjaiset liikkuvat huoltojärjestelmät ovat ensimmäisten ajoneuvojen osalta olleet käytössä jo parin vuoden ajan. Projektiin liittyvät ajoneuvotoimitukset jatkuvat myös tänä vuonna. Odotamme näiden referenssiautojen tuottavan meille lisäkauppaa saman tyyppisille ajoneuvoille myös tulevina vuosina.

Viimeisin Sisu Auton tuoteinnovaatio, kolmen vetävän akseliston telirakenteeseen pohjautuva, suuren hyötykuorman kantava Sisu Polar Super on nyt valmis ja ensimmäinen ajoneuvo Itävaltalaisella kaivostoimintaa harjoittavalla asiakkaalla koekäytössä ennen siirtymistä osaksi asiakkaan tuotantoprosessia.

Sisu Auto kehittää uutta ajoneuvoteknologiaa

Sisu Polar-malliston tulevien vuosien kehitystarpeet tulevat pitkälle täytetyiksi markkinoiden vaatimin tuotekehitystoimin. Työmme painopiste on nyt siirtynyt teknologiakehitykseen, joka tehokkaalla ja nopealla innovaatiotoiminnalla tuottaa jatkuvasti asiakkaiden liiketoimintaa parhaiten tukevia, uusiin teknologioihin pohjautuvia ajoneuvopohjaisia tuoteratkaisuja. Kotimaiseen yhteistyöverkostoon nojaava tutkimus- ja kehitystoimintamme painottuu monipuolisten voimalinjaratkaisujen tuottamiseen tulevia ajoneuvokehitystarpeita varten.

Viime vuosina liikenteen ja kuljetustoiminnan aiheuttama ympäristökuormitus ja sitä koskeva suojelulainsäädäntö päästörajoituksineen on edennyt isoin askelin, mutta erityisesti raskaimpien ajoneuvojen osalta on vielä paljon tehtävää. Henkilöautojen hybridi- ja täyssähköiset voimalinjaratkaisut ovat yleistyneet nopeasti ja vallitseva vahva poliittinen yhteisymmärrys edellyttää myös raskaiden ajoneuvojen seuraavan tätä kehitystä nopeutuvaan tahtiin.

Sisun asiakaskunta, erityisesti investointihankkeiden osalta (kaivokset, metsäteollisuus) odottaa meiltä uusia innovaatioita ajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi sekä tuottavuuden kehittämiseksi. Sisun perinteet teknologisena edelläkävijänä velvoittavat meitä toimimaan suunnannäyttäjänä tulevaisuuden ajoneuvoille ja tähän kotimainen teknologiaosaaminen antaa hyvät mahdollisuudet.

Sisu Polar diesel-sähkö-hybridi

Osana teknologiakehitystoimintaamme olemme kehittäneet kotimaiseen huippuosaamiseen pohjautuvia uusia voimalinjaratkaisuja, joista nyt esittelemme pisimmälle ehtineiden kehitystöiden tuloksia diesel-sähköisen hybridivoimalinjan muodossa. Tekninen ratkaisumme pohjautuu Sisu Polareista tuttuihin Mercedes-Benz OM471- ja OM473-dieselmoottoreihin rinnan kytkettyihin sähköisiin voimalinjakomponentteihin. Tähän teknologiaan perustuen olemme ensivaiheessa kehittäneet tuoteratkaisuja Sisu Polar-pohjaisiin ajoneuvoihin, tulevaisuuden sovellusten pääpainon ollessa kuitenkin raskaammissa ajoneuvoratkaisuissa, kuten kaivosajoneuvoissa.

Image may contain: 7 people

Yhteistyökumppaneina Sisun hybridiprojektin toteutuksessa on omien alojensa teknologisia edelläkävijöitä, suomalaisia PK-sektorin huippuosaajayrityksiä. Kypsän teknologian tuotantokomponenteista koostuvan Sisun hybridijärjestelmän tuotantovalmius tullaan saavuttamaan hyvin nopeasti käynnissä olevan ohjausjärjestelmäkehityksen ja testausten jälkeen. Testauksista merkittävän osan tuottaa Oulun Yliopiston konetekniikan opiskelijaryhmä teollisuuskumppaneiden ohjauksessa.

Sähköisen voimalinjan komponenttien toimittajana on lappeenrantalainen Visedo Oy. Voimalinjan ydin on PowerDRUM-kestomagneettimoottori, joka on kytketty samalle akselille dieselmoottorin kanssa. Toiminnan perusperiaatteena on auttaa dieselmoottoria silloin, kun kuorma on korkea, ja ladata energiavarasto silloin, kun dieselin kuorma on kevyt. Käytännössä siis autetaan dieselmoottoria ylämäessä ja ladataan energiavarasto jälleen alamäessä. Dieselmoottorilta on edelleen mekaaninen yhteys vetäviin pyöriin, joten kyseessä on niin kutsuttu rinnakkaishybridijärjestelmä. Kuorma-auton tehontarve ei ole tyypillisesti vakio, vaan suurta tehoa tai vääntömomenttia tarvitaan vain hetkittäin. Rinnakkaishybridijärjestelmä sopii erinomaisesti juuri kuorma-autokäyttöön, sillä siten saadaan kuorma-auton hetkittäinen maksimiteho ja vääntömomentti suureksi pitäen samalla komponenttien koko ja kustannus maltillisena.

Sisun hybridikuorma-autossa energiavarastona on Visedon PowerCAP-superkondensaattori, joka kykenee varastoimaan akkuja huomattavasti pienemmän energiamäärän, mutta kondensaattorin lataus ja purkuteho ovat akkuun verrattuna hyvin suuret. Energiavarasto on mitoitettu kuorma-autoista mitattujen kuormitussyklien perusteella siten, että järjestelmä kykenee avustamaan dieselmoottoria vaadittavalla tavalla parantaen auton suorituskykyä sekä tasoittaen dieselmoottorin kuormitusta. Näin voimalinjajärjestelmän hyötysuhde paranee merkittävästi pienentäen polttoaineen kulutusta ja päästöjä.

Energiavaraston ja sähkömoottorin yhdistävät Visedon PowerMASTER-invertteri ja PowerBOOST-hakkuri. Hakkurilla energiavaraston jännite nostetaan sähkömoottoria varten korkeammalle, jolloin moottorin virta ja virtalämpöhäviöt ovat pienemmät. Invertteri ohjaa sähkömoottoria mahdollistaen tarkasti hallitun vääntömomentin tuoton. Invertteriyksikköön on lisäksi ohjelmoitu sovellus, joka luo hybridijärjestelmään älyn. Sovellus päättää yhdessä auton muiden järjestelmien kanssa avustuksen tai latauksen suuruuden ja on näin suurelta osin vastuussa siitä, miten hybridijärjestelmä käyttäytyy. Käyttötehtäväkohtaisten sovellusten ohjelmoiminen toteutetaan CODESYS-ohjelmointiympäristössä kunkin sovelluskohteen vaatimusten mukaiseksi.

SISU Auton hybridivoimalinjan ohjausjärjestelmän toimittaa seinäjokilainen, CAN -väylällä hajautettujen koneenohjausjärjestelmien kokonaisvaltaiseen hallintaan erikoistunut Exertus Oy. Visedon kanssa useissa projekteissa yhteistyössä toimineen Exertuksen tehtävänä Sisun hybridihankkeessa on voimansiirron komponenttien älykäs yhdistäminen sekä koko järjestelmän tilaa seuraavan käyttöliittymän toteutus ja kehitys Sisun asiakaspalautteen ohjaamana.

Sähkömoottorin sijainti dieselmoottorin ja vaihdelaatikon välissä tekee asennuksesta yksinkertaisen ja nopean eikä auton olemassa oleviin alusta- tai pyöräntuentaratkaisuihin tarvitse tehdä muutoksia. Tämä ratkaisu mahdollistaa myös auton ajamisen sähköavustuksen kanssa tai ilman, koska voimalinja on mekaanisesti yhtenäinen aina dieselmoottorilta vetäville pyörille.

Sisu Polar hybridijärjestelmän ohjaus on yksinkertaista: käynnistetään auto, kytketään vaihde ja auto on ajovalmis. Ohjausjärjestelmä hoitaa kommunikoinnin sekä säädöt diesel- ja sähkömoottorin välillä ja auton ajaja voi keskittyä auton ajamiseen järjestelmän hoitaessa lisävoiman syöttämisen, energiavaraston latauksen sekä luonnollisesti informoi ajajaa järjestelmän toimintatilasta. Tarvittaessa automatiikka voidaan kuljettajan toimesta ohittaa käsiohjauksella.

Sisu Polar –hybridin pääasiallinen tavoite on ajoneuvon polttoaineenkulutuksen ja päästöjen pienentäminen, mutta samalla ajoneuvon käytettävyys ääriolosuhteissa paranee ratkaisevasti pienen ajonopeuden vääntömomentin kasvaessa järjestelmän ansiosta merkittävästi. Myös voimalinjan tuottama vääntömomentti ja teho kasvavat nykyisistä lukemista selvästi, sillä näin saavutetaan tarvittaessa yli 5000Nm:n vääntömomentti ja noin 850kW (1140hv) maksimiteho.

Sähkömoottoriteknologia tulee siis nyt myös raskaiden ajoneuvojen voimalinjoihin ja Sisu on tämän projektin myötä ottanut suuren teknologisen harppauksen tälläkin saralla toimittaakseen asiakkailleen markkinoiden parhaita kotimaisia tuotteita.

Linkki materiaaliin
http://materialbank.sisuauto.com/gallery/default.aspx?aid=1094

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail