SISU GTP SARJATUOTANTOON

Vahvasti suojatut SISU GTP-ajoneuvot sarjatuotantoon

SISU-GTP_Kuva_OLLI_NURMINEN

Kotimaisten konepajatuotteiden merkitys yhteiskuntamme rakentamisessa on pitkään ollut tärkeä ja yhä edelleen siihen liittyvät osaamiset varmistavat alan vientitoiminnan kilpailukyvyn. Pohjoisen maamme erityispiirteet edellyttävät täällä käytettävältä työkoneistolta ominaisuuksia, joita kotimainen teollisuus syvällisesti kykenee ymmärtämään ja siten kehittämään asiakasvaatimukset parhaiten täyttäviä tuotteita. Nämä korkealaatuiset tuotteet ovat olleet hyvin kysyttyjä myös laajoilla vientimarkkinoilla.

Yksi merkittävistä kotimaisen konepajateollisuuden toimijoista on vuonna 1931 perustettu Oy Sisu Auto Ab, joka on jo lähes sadan vuoden ajan tuottanut SISU-tuotemerkillä hyvin monipuolisesti erilaisia, koko kansan tuntemia kuljetusvälineitä niin siviili- kuin sotilaskäyttöön. Yhtiön tuotanto on käsittänyt mm. kuorma- ja sotilasajoneuvoja, linja-autoja, materiaalinkäsittelykoneita, kiskokalustoa sekä erilaisia kuljetusvälineiden komponentteja. Sisu Auton merkitys kuljetusvälineteollisuutemme edelläkävijänä, innovaattorina ja yhtenä kotimaisen konepajateollisuuden vientitoiminnan kehittäjänä on yleisesti tunnustettu.

Eurooppalainen kuorma-autoteollisuus on yhtiön elinaikana ollut jatkuvassa muutoksessa ja sama kehitys kohti entistä harvempia ja suurempia toimijoita jatkuu edelleen. Lähes kahdestasadasta aikoinaan toimineesta itsenäisestä kuorma-automerkistä on jäljellä enää vain muutama suuri massatuottajayhtiö sekä kymmenkunta Sisu Auton ohella toimivaa erikoisajoneuvovalmistajaa.

Sisu Auton siirtyminen yrittäjävetoiseksi yritykseksi runsas vuosikymmen sitten, käynnisti kehityshankkeen, jonka tavoitteena oli osaltaan varmistaa kotimaisen kuljetusvälineteollisuuden tulevaisuus edistämällä yhtiön tuotekehityksen, valmistuksen ja laajan alihankintaverkoston huippuosaamista. Tämän osaamisen merkitys osana kansallista huoltovarmuustoimintaa sekä konepajateollisuuden viennin kasvun varmistajana on myös huomattava, toteaa Sisu Auton toimitusjohtaja, yrittäjä Timo Korhonen.

Kasvutavoitteiden toteuttamiseksi Sisu Auto otti uuden suunnan tulevaisuuteen laajentamalla yhtiön toimintaa kuorma- ja sotilasajoneuvovalmistuksesta näiden pohjalta vientimarkkinoille tuotettaviin erikoisajoneuvoihin sekä ajoneuvojen suunnittelupalvelujen toimittamiseen kehittyvien maiden kuljetusvälineteollisuudelle.

Täyden vuosikymmenen kestänyt Sisu Auton kehitysohjelma on vaatinut rajuja panostuksia erityisesti tuotekehitykseen ja myös toiminnan kehittämiseen yleensä. Kustannuskilpailukyvyn säilyttämiseksi hankkeen yhtenä päätavoitteena oli kehitettyjen uusien tuotteiden innovatiivinen, tehokas tuotanto. Merkittäviä investointeja ovat olleet yhteistoiminnan käynnistäminen maailman suurimman hyötyajoneuvotuottaja Daimler AG:n kanssa ja sen tuottamien Mercedes-Benz-komponentteja hyödyntävän, täysin uuden SISU Polar-siviiliautomalliston kehitys sekä yhtiön tulevaisuuden kannalta tärkeä uuden SISU GTP-malliston tuotteistus, sanoo Korhonen.

Valtaosa kotimaan kaupallisista kuljetustehtävistä tapahtuu tänään suhteellisen hyvillä teillä ja erikoiskaluston tarve rajoittuu kaikkein vaativimpiin, osaksi tieverkon ulkopuolella tapahtuviin kuljetuksiin. Näiden kuljetustehtävien asettamiin vaatimuksiin Sisu Auto vastaa tänään korkealaatuisilla, asiakastarpeen mukaan räätälöidyillä SISU Polar-kuorma-autotuotteilla. Kaupalliseen käyttöön tuotettavien SISU Polarien markkinat ovat rajalliset ja siksi yhtiön kasvun tavoitteet ovat toisaalla; sotilasajoneuvojen vientimarkkinoilla.

 

 

Sotilasajoneuvojen kysyntä vilkasta – SISU GTP sarjatuotantoon

 Viime vuosikymmenen puolivälistä lähtien heikentynyt Euroopan yleinen turvallisuustilanne ja siitä seurannut eri maiden puolustusvoimien taistelutavan uudelleenarviointi johti suojattujen sotilasajoneuvojen kysynnän voimakkaaseen kasvuun. Tähän markkinatarpeeseen vastaaminen taas johti yrityksen päätökseen keskittää voimavarojaan sotilasajoneuvokehitykseen ja -tuotantoon. Tämän panostuksen tuloksena syntynyt suojattujen ajoneuvojen SISU GTP-tuoteperhe on nyt saatu sarjatuotantoon.

– Raskaan SISU ETP-sarjan ajoneuvojen rinnalle kehitetyn keskiraskaan, suojatun, modulaariseen tekniseen ratkaisuun pohjautuvan SISU GTP:n esisarja oli Puolustusvoimien kenttätesteissä kesästä 2021 lähtien kokonaisen vuoden ajan. Testisarjan perusteella Puolustusvoimat päätti loppuvuodesta 2022 tilata tuotteen ensimmäisen sarjatoimituksen, 25 kpl miehistönkuljetukseen tarkoitettuja SISU GTP 4×4-ajoneuvoja, joiden tuotanto on nyt käynnistynyt, toteaa Sisu Auton Defence-liiketoimintaa johtava Jyri Ahonen.

 Suomen liittyminen puolustusliitto NATO:on avaa aivan uusia mahdollisuuksia kotimaiselle puolustusvälineteollisuudelle. Tällä hyvin kannattavalla liiketoiminnalla on myös kansallista sotilaallista ja yhteiskunnallista huoltovarmuutta vahvistavaa vaikutusta. Sisu Auto valmistaa sotilasajoneuvot, muista valmistajista poiketen, siviiliautojen kanssa samalla tuotantolinjalla. Tämä valmistustapa, yhdessä ajoneuvokohtaisen komponenttitoimitusjärjestelyn kanssa antaa yhtiölle mahdollisuudet tuottaa näitä ajoneuvoja tarvittaessa hyvin suuria määriä nopeasti ja tehokkaasti.

– Nyt tuotantoon saatetun SISU GTP:n ensimmäinen sarjatoimitus toimitetaan asiakkaalle tämän vuoden loppuun mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa kahden täysin varustellun sotilasajoneuvon viikkotuotantoa syksyn aikana, joka samalla merkitsee lähes sadan ajoneuvon vuosituotantokapasiteetin saavuttamista ensi vuodesta alkaen. Työtä kapasiteetin kasvattamiseksi tulemme tekemään tästä edelleen, sillä markkinanäkymien mukaan meidän tulee jo seuraavana vuonna, v.2025 kyetä tuottamaan lähes kaksinkertainen ajoneuvomäärä. Odotustemme mukaan näiden vankasti suojattujen ajoneuvojen kysyntä tulee jatkumaan vahvana koko tämän vuosikymmenen ajan, toteaa Sisu Auton tuotannosta vastaava johtaja Petri Kananen.

– Vaikka pääosa kasvavan tuotannon henkilöstölisäyksestä tulee tapahtumaan ajoneuvojen osia valmistavassa kotimaisessa toimittajaverkostossamme, Sisu Auton oman tuotannon keskittyessä ajoneuvojen loppukokoonpanoon, on tavoitteemme kasvun varmistamiseksi rekrytoida useita kymmeniä työntekijöitä ja toimihenkilöitä Karjaan tehtaallemme loppuvuoden aikana, päättää Kananen.

Suomen Teollisuussijoitus Oy mukaan Sisu Auton omistajaksi

 Sisu Auto on vaativaan käyttöön suunniteltujen sotilasajoneuvojen kotimaisena valmistajana Suomelle merkittävä yritys, jolla on myös vientipotentiaalia. Kasvun rahoituspohjan vahvistamiseksi Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on tullut mukaan Sisu Auton omistajaksi 19,9 prosentin osuudella.

”Tesillä on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiönä talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sisu Auton erinomaisiksi osoittautuneet ajoneuvot ja uuden kasvun mahdollistavan sarjatuotannon käynnistäminen sopivat tähän tehtävään erinomaisesti”, sanoo Tesin kasvusijoituksista- ja teollisista sijoituksista vastaava johtaja Jussi Hattula

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Timo Korhonen, Oy Sisu Auto Ab, puh. 050 439 5759

Johtaja Jussi Hattula, Suomen Teollisuussijoitus Oy, puh. 0400 66 99 55

www.sisuauto.com

www.tesi.fi

Kuvat Sisu Auton tuotteista, löytyy täältä:

https://materialbank.sisuauto.com/default.aspx?aid=1889

Kuvat by Olli Nurminen Puolustusvoimat